POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Miokam Beata Nowosielska

Antoniówka 43, 22-610 Krynice , NIP 9212043355, REGON 389642754. Masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora.

 

 • W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

 

 • Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców lub Klientów w celach:

 

 • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora,
 • przesyłania na adres mailowy Klienta Newslettera – jedynie za zgodą Klienta,
 • obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w przypadku ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.

 

 1. Dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówienia, w sposób zgodny z dyspozycją Klienta możemy przekazać firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłek.

 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

 

 1. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Klientów podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych.

 

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, na których życzenie zostały wydane faktury, podmiotom, którym powierzył na podstawie umowy czynności księgowe. Przekazanie danych oparte jest na umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży zbierane są następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres korespondencyjny,
 • numer telefonu,
 • adres e-

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym miokam.pl jest dobrowolna.

 

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie sklepu miokam.pl będą przechowywane na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta.

 

 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

 

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do Konta uzyskuje się po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 1. Sklep internetowy miokam.pl wykorzystuje pliki cookies.

 

 1. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym Klientów, które wykorzystywane są do korzystania ze sklepu Nie zawierają one danych osobowych Klientów.

 

 1. W większości przypadków przeglądarki internetowe pozwalają na automatyczne zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mają jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki w ten sposób, że będzie ona blokować

automatyczną obsługę plików cookies lub informować każdorazowo o zainstalowaniu pliku cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

 

 1. Stosowane przez sklep internetowy miokam.pl pliki cookies nie powodują zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.